Algemene voorwaarden Quality Lead

Artikel 1 – Definities:

 • Quality Lead: De vennootschap onder firma, gevestigd te Handellaan 29 te Naarden, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68890087;
 • Partner(s): Dienstverleners, natuurlijke- en/of rechtspersonen, die zich bij Quality Lead hebben aangesloten en aanvragen via Quality Lead wensen te ontvangen;
 • Aanvrager(s): natuurlijke- en/of rechtspersonen die geïnteresseerd zijn in een dienst van één van de partners van Quality Lead en die zijn of haar contactgegevens aan Quality Lead overhandigt en in contact wenst te komen met de partners van Quality Lead in een bepaald vakgebied, beroepsgroep of sector;
 • Aanvraag: alle verzoeken van aanvragers die Quality Lead ontvangt en die Quality Lead doorstuurt naar relevante partners;

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Quality Lead en haar partners.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 3. Quality Lead accepteert geen algemene voorwaarden van haar partners tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 – De dienstverlening van Quality Lead:

Quality Lead is een online/offline aanvraag generator. Het exploiteert verschillende websites die erop gericht zijn om aanvragen van aanvragers te genereren. Elke website is gericht op een bepaald vakgebied, beroepsgroep of sector. Daarnaast genereert het offline aanvragen d.m.v. haar offline marketingacties binnen de verschillende vakgebieden, beroepsgroepen of sectoren. Quality Lead poogt zodoende aanvragers die op zoek zijn naar een partner van Quality Lead met deze partner in contact te brengen. De ontvangen aanvragen worden doorgestuurd naar haar partners.

Artikel 4 – Aanbieding, voorstel en overeenkomst:

 1. Indien Quality Lead een verzoek van een natuurlijke of rechtspersoon ontvangt om partner van Quality Lead te worden, neemt Quality Lead dit verzoek in behandeling. Het staat Quality Lead vrij om, zonder opgave van redenen, een dergelijk verzoek te weigeren.
 2. Alle aanbiedingen en voorstellen van Quality Lead zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk (online of offline) anders is vermeld. Op al deze aanbiedingen, voorstellen en overeenkomsten zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Indien Quality Lead een verzoek om partner te worden aanvaardt, komt een overeenkomst tot stand tussen Quality Lead en de betreffende partner voor onbepaalde duur, na ondertekening van de overeenkomst. Partners van Quality Lead zullen aanvragen van Quality Lead ontvangen in de sectoren waarvoor de betreffende partner zich bij Quality Lead heeft ingeschreven.

Artikel 5 – Reclamatie en garanties

 1. Quality Lead is enkel verantwoordelijk voor het genereren en leveren van aanvragen aan haar partner. Quality Lead heeft daaromtrent enkel een inspanningsverbintenis en geen enkele resultaatsverbintenis. Quality Lead spant zich in om relevante aanvragen aan haar partner door te sturen. Op Quality Lead rust geen verplichting ten opzichte van haar partners om een bepaald resultaat te behalen. Hieronder valt mede doch niet uitsluitend dat Quality Lead niet verplicht is om een bepaalde minimumhoeveelheid aan aanvragen aan haar partners door te sturen. Quality Lead garandeert ook niet dat de aanvragers daadwerkelijk klant worden bij haar partners. Ook behoudt Quality Lead zich het recht voor om een aanvraag naar meerdere partners te sturen zodat een aanvrager meer keus heeft en verschillende partners kan vergelijken.
 2. Quality Lead geeft aan de partner geen enkele garantie met betrekking tot de totstandkoming van een overeenkomst met de aanvrager, de door de aanvrager medegedeelde gegevens of de kredietwaardigheid van de aanvrager, zelfs indien Quality Lead een kredietwaardigheidscontrole heeft uitgevoerd. Het sluiten van een overeenkomst met door Quality Lead aangebrachte aanvrager en alle burgerrechtelijke – of strafrechtelijke gevolgen die daaruit voortvloeien vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de partner. De partner vrijwaart Quality Lead voor elke schade waartoe Quality Lead, in strijd met de overeenkomst, aansprakelijk zou worden gesteld.
 3. Indien een partner ontevreden is over een aanvraag kan zij dit binnen twee werkdagen via e-mail mededelen aan Quality Lead. Voor een aanvraag worden door Quality Lead geen kosten aan een partner in rekening gebracht als aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  1. De aanvraaggegevens komen overeen met een eerdere aanvraag in de voorgaande 7 dagen;
  2. De aanvraag fictief is;
  3. Foute contactgegevens.
  Indien een van de voornoemde voorwaarden naar de mening van Quality Lead van toepassing is, zullen de kosten van de betreffende aanvraag niet worden gefactureerd of, indien dit al gebeurd is, bij de eerstvolgende factuur in mindering worden gebracht.
 4. Quality Lead kan niet garanderen dat er altijd telefonisch contact kan plaatsvinden met elke aanvrager, omdat de keuze om een oproep te beantwoorden altijd bij de aanvrager zelf ligt. Het niet in contact kunnen komen met de aanvrager via het opgegeven telefoonnummer zonder dat met zekerheid kan worden aangetoond dat het telefoonnummer onjuist is, is nadrukkelijk geen voorwaarden voor creditatie van een aanvraag. Om dezelfde reden kan Quality Lead niet garanderen dat een aanvrager altijd op een verzonden email antwoordt.

Artikel 6 – Gebruikersrecht en –beperkingen

Quality Lead zal de gegevens van de aanvragers enkel aan haar partners bekend maken. De aanvrager verleent hiervoor ook toestemming. De partner verbindt er zich toe de door Quality Lead geleverde aanvragen, in originele of afgeleide vorm, uitsluitend aan te wenden voor eigen gebruik en niet te reproduceren of op enigerlei wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of aan de partner gerelateerde bedrijven of vestigingen, distributeurs, indirecte verkoopkanalen, gratis of tegen betaling. Bij niet-naleving is de partner gehouden tot vergoeding van alle (door Quality Lead) geleden schade.

Artikel 7 – Beëindigen van de overeenkomst

 1. Opzegging van de overeenkomst tussen een partner en Quality Lead dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de maand. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Na opzegging ontvangt een partner een slotfactuur met nog niet in rekening gebrachte aanvragen. De facturatie van partner naar Quality Lead loopt echter door wanneer er bij de samenwerking tussen de aanvrager en partner een leadvergoeding is overeengekomen. De leadvergoeding stopt bij de samenwerking tussen de aanvrager en de partner.
 2. Quality Lead heeft, onverminderd haar recht een schadevergoeding te eisen, het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te ontbinden, de levering van aanvragen stop te zetten, de aanvragen aan derden te verzenden, indien de klant een van de bepalingen van de overeenkomst niet respecteert.
  Zo is Quality Lead gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden in hiernavolgende, niet-limitatieve, omstandigheden:
  • In geval van aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie of faillissement, uitgesproken.
  • Faillissement of gerechtelijke reorganisatie, in vereffeningstelling, beslaglegging of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt.
  • Gebrek aan betaling van de facturen op vervaldag door de klant.
  • Wanneer er tegen de klant een juridische procedure wordt opgestart.
 3. In geval van ontbinding van de overeenkomst door Quality Lead of ingeval van wanprestatie (bijv. door niet betaling van de facturen) of ongeoorloofde voortijdige opzegging door de klant is de klant een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de gemiddelde facturatie tot op de eerste dag van de maand waarin de Overeenkomst werd ontbonden of de wanprestatie werd vastgesteld, vermenigvuldigd met het aantal maanden vanaf voornoemde datum tot het einde van de overeenkomt, met een minimum van 1.500 euro.

Artikel 8 – Tarieven

De tarieven van Quality Lead zijn exclusief btw. Quality Lead behoudt zich het recht voor tijdens de duur van de overeenkomst de gehanteerde prijzen en tarieven te wijzigen alsook de factureringswijze. De partner heeft, indien de prijs met méér dan 5% stijgt t.o.v. de laatste bekendgemaakte prijs, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 9 – Betaling

 1. Quality Lead brengt maandelijks, of zoveel eerder als zij wenselijk acht, de leadvergoeding in rekening. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Een partner kan ook kiezen voor automatische incasso. Quality Lead behoudt zich het recht voor betaling door middel van automatische incasso te verlangen van haar partners.
 2. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Quality Lead mag door een partner niet worden verrekend.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Quality Lead aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens haar partners voor welke schade dan ook. De aansprakelijkheid van Quality Lead voor welke schade dan ook is hierbij dan ook uitdrukkelijk uitgesloten. Dit hangt samen met het feit dat de verplichtingen van Quality Lead jegens haar partners inspanningsverplichtingen zijn. Quality Lead verbindt zich jegens haar partners derhalve niet tot het behalen van bepaalde resultaten.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met Quality Lead is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Quality Lead en een partner ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.
 3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.