TheOffer.shop TheOffer.shop

Algemene voorwaarden

TheOffer.shop neemt haar werk serieus en biedt jou een kwalitatieve dienstverlening. Daarbij is het belangrijk om te weten wat je van ons mag verwachten. Dit staat hieronder beschreven in de Algemene voorwaarden van TheOffer.shop.

Neem gerust contact op wanneer je hierover vragen hebt via het e-mailadres info@theoffer.shop of het telefoonnummer 085-0657375.

Definities

 1. TheOffer.shop: De Besloten Vennootschap, gevestigd te Pampuslaan 15 te Weesp, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82692343;
 2. Partner(s): Dienstverleners - rechtspersonen en natuurlijke personen - die met TheOffer.shop een overeenkomst sluiten met als doel van TheOffer.shop offerteaanvragen te ontvangen.
 3. Jij: De aanvrager - rechtspersoon of natuurlijke persoon - die een offerteaanvraag invult via de websites die TheOffer.shop exploiteert voor haar dienstverlening.
 4. Offerteaanvraag: een door een bezoeker van de website ingezonden verzoek om via de website van TheOffer.shop in contact te komen met partners

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag die TheOffer.shop je via de websites biedt. Als je een offerteaanvraag plaatst, dan gelden deze algemene voorwaarden tussen TheOffer.shop en jou.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, als je dit voorafgaand aan je offerteaanvraag uitdrukkelijk schriftelijk met TheOffer.shop bent overeengekomen.
 3. TheOffer.shop heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Jij stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden gelden tussen TheOffer.shop en jou. De laatste versie van deze algemene voorwaarden kun je vinden op: https://theoffer.shop/algemene-voorwaarden.

Dienstverlening

 1. Via de websites van TheOffer.shop kun je gratis een offerteaanvraag doen voor een door jou opgegeven dienst.
 2. TheOffer.shop stuurt je offerteaanvraag aan maximaal drie partners die de door jou gezochte dienst en wensen aanbieden.
 3. TheOffer.shop brengt met haar dienstverlening vraag en aanbod bij elkaar. TheOffer.shop is geen partij bij de eventuele overeenkomst die jij en een partner met elkaar sluiten.

Offerteaanvraag

 1. Als TheOffer.shop je offerteaanvraag ontvangt, beoordeelt zij deze aanvraag. Als de aanvraag compleet is, stuurt zij deze door aan de partners die TheOffer.shop op basis van de gegevens uit jouw offerteaanvraag voor je heeft geselecteerd.
 2. TheOffer.shop garandeert niet dat de Partners met je contact opnemen.

Jouw gegevens

TheOffer.shop beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover verwijst TheOffer.shop naar haar Privacy Policy voor de aanvrager.

Klachten

 1. TheOffer.shop wil dat haar dienstverlening aansluit bij je verwachtingen. Als je een klacht hebt over de dienstverlening van TheOffer.shop, verzoekt TheOffer.shop dit te melden via het e-mailadres info@theoffer.shop.
 2. Klachten worden in behandeling genomen als zij schriftelijk worden ingediend via het voormelde e-mailadres. De klacht dient een beschrijving van de situatie en eventuele bewijsstukken te bevatten.
 3. TheOffer.shop streeft ernaar binnen vijf werkdagen de klacht van reactie te voorzien.

Aansprakelijkheid

 1. TheOffer.shop is alleen aansprakelijk voor directe schade van jou, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van TheOffer.shop.
 2. TheOffer.shop is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. TheOffer.shop is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen en/of nalaten van een Partner.
 4. De aansprakelijkheid van TheOffer.shop is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TheOffer.shop.

Nietigheid

Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter

Geschillen tussen Partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van Rechtbank Amsterdam.